Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014

  Sửa đổi Phụ lục 4 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản

  14/05/2014
  2 Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018

  Về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  09/02/2019
  3 Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017

  Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mấy an toàn của Bộ NNPTNT

  07/02/2018
 • Số ký hiệu Công văn 906/BVTV-ATTPMT(2018)
  Ngày ban hành 05/04/2018
  Ngày có hiệu lực 05/04/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Cục trưởng
  Trích yếu

  Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

  Cơ quan ban hành Cục bảo vệ thực vật
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 906/BVTV-ATTPMT
V/v thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị đnh số 15/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực phẩm nhập khẩu tại Điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Cục Bảo vệ thực vật gửi Tổng Cục Hải quan Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam (Danh sách kèm theo)

Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam được cập nhật và đăng tải trên website www.ppd.gov.vn của Cục Bảo vệ thực vật.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật gửi Tổng cục Hải quan Danh sách như trên./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c)
– Cục trưởng (để b/c);
– Lưu VT, ATTPMT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quý Dương

 

 

DANH SÁCH

QUỐC GIA VÙNG LÃNH THỔ VÀ TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT VÀO VIỆT NAM
(Cập nhật: 05/04/2018)

TT Tên nước Ngày công nhận Ghi chú
1 The United State of America 28/6/2011
2 Republic of France 8/8/2011
3 Australia 8/8/2011
4 New Zealand 8/8/2011
5 Canada 29/8/2011
6 The Kingdom of Thailand 30/9/2011
7 Korea 01/11/2011
8 Republic of Chile 11/11/2011
9 The Kingdom of Cambodia 20/12/2011
10 Republic of South Africa 7/3/2012
11 India 04/4/2012
12 The Kingdom of Belgium 12/12/2012
13 The P.D.R. Laos 28/12/2012
14 The P.R.China 27/12/2013
15 Japan 16/12/2013
16 The F.R. Braxin 24/7/2013 Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm đậu tương (đậu nành)
17 Republic of Indonesia 25/12/2013
18 The D.S.R.Srilanka 25/12/2013 (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè)
19 Republic of Italy 25/12/2013
20 Malaysia 16/12/2013
21 The Kingdom of the Netherlands 21/6/2013
22 The United Kingdom 28/11/2013
23 F.R.Germany 22/11/2013
24 Spain 25/12/2013
25 The Kingdom of Denmark 22/11/2013
26 Czech Republic 22/11/2013
27 Hellenic Republic 11/12/2013
28 United Arab Emirates (UAE) 22/9/2014 (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè)
29 Republic of Slovenia 22/4/2014
30 Myanmar 26/6/2014
31 Taiwan 21/2/2014
32 Switzerland 21/2/2014
33 Argentina 18/6/2014
34 Israel 08/9/2014
35 Republic of Poland 12/9/2014
36 Phillippines 14/10/2014
37 Republic of Singapore 24/11/2014
38 Moldova 15/12/2015
39 Peru 5/12/2015
40 Russian Federation 02/02/2016
41 Bulgaria 11/07/2017
42 Egypt 30/10/2017
43 Iran Công nhận tạm thời đến ngày 31/12/2017 Được xuất khẩu sản phẩm: chà là, hạt khô, nhụy hoa nghệ tây, nho khô, quả và và hạt dẻ cười.
44 Ucraina 8/12/2017

(Quy định đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam không điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật)

Call Now