Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Công văn 836/BVTV-KH(2018) 30/03/2018

  Hướng dẫn kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

  30/03/2018
  2 Thông tư 07/2017/TT-BCT 29/05/2017

  Quy định cửa khẩu nhập một số mặt hàng phân bón

  13/07/2017
  3 Thông tư 86/2011/TT-BNNPTNT 16/12/2011

  Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

  16/12/2011
 • Số ký hiệu Công văn 1039/BVTV-KH(2019)
  Ngày ban hành 26/04/2019
  Ngày có hiệu lực 07/05/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Cục trưởng
  Trích yếu

  Tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

  Cơ quan ban hành Cục bảo vệ thực vật
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1039/BVTV-KH
V/v tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần giám định và khử trùng FCC

Thực hiện quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã có quyết định số 742/QĐ-BVTV-KH ngày 28 tháng 03 năm 2019 ủy quyền cho Công ty Cổ phần Giám định và khử trùng FCC thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu từ ngày 02/4/2019 đến ngày 01/4/2020.

Tuy nhiên, do trong quá trình thực hiện, Công ty chưa tuân thủ đúng một số quy định quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu, Cục BVTV đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ nội dung này. Vì vậy, Cục BVTV tạm dừng ủy quyền cho Công ty thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu từ ngày 07/5/2019 và đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:

 1. Hoàn tất các thủ tục lấy mẫu, kiểm nghiệm và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với các trường hợp đã xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước trước ngày 07/5/2019.
 2. Từ ngày 07/5/2019 không tiếp nhận các hồ sơ mới đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để Công ty được biết và chủ động triển khai công việc./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
– Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
– Các đơn vị nhập khẩu phân bón (để biết);
– Phòng TTPC, QLPB (để phối hợp);
– Phòng HTQT và truyền thông (để đăng website);
– Lưu: VT, KH

CỤC TRƯỞNG

Hoàng Trung

 

Call Now