Tìm kiếm văn bản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5636/TCHQ-GSQL
V/v TTHQ về mô hình xe ô tô làm mẫu cho nghiên cứu và phát triển

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ Hyper-X.

(Đ/c: L5 OT05, tòa nhà Landmark 5, Vinhomes Central Park,

720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1908/2019/CV-HXT ngày 16/8/2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Hyper-X (Công ty) về việc thủ tục hải quan về mô hình xe ô tô làm mẫu cho nghiên cứu và phát triển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về khai hải quan
  2. a) Mã loại hình: Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015, trường hợp hàng hóa là hàng mẫu không phục vụ cho mục đích kinh doanh thì khai báo mã loại hình là H1
  3. b) Tên hàng: Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa để thực hiện khai báo theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.78 mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  4. c) Mã số hàng hóa (phân loại hàng hóa):

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo công văn số 1908/2019/CV-HXT và tài liệu kèm theo, mặt hàng là xe điện nhãn hiệu PodZero (PodZero vehicle), dùng pin axit-chì 48V; xe được thiết kế để chở 4 người và để tự động vận hành không người lái. Tuy nhiên hàng hóa nhập khẩu là mẫu xe phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển sản phẩm xe điện tự lái ở Việt Nam cũng như để trưng bày giới thiệu sản phẩm, không tự vận hành mà được vận hành bằng điều khiển từ xa.

Như vậy mặt hàng trên là xe sử dụng động cơ điện để tạo động lực, được thiết kế để chở người, sử dụng cho các mục đích nghiên cứu và phát triển, trưng bày, phù hợp phân loại thuộc nhóm 87.03, mã số 8703.80.99.

  1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan

Trường hợp mẫu xe ô tô của Công ty là mô hình xe ô tô được thiết kế cho mục đích nghiên cứu, trưng bày, không phải là xe ô tô chở người thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010. Do đó, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  1. Về chính sách mặt hàng:

Theo mô tả của Công ty tại công văn 1908/2019/CV-HXT ngày 16/8/2019 thì không có thông tin về tình trạng cũ/mới của xe. Do đó, trường hợp Công ty xác định mẫu xe ô tô nhập khẩu không thuộc đối tượng cấm nhập khẩu quy định tại điểm 9 mục II Phụ lục I Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (ô tô chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu) thì áp dụng chính sách mặt hàng như sau:

– Căn cứ quy định tại gạch đầu dòng số 6 điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 thì các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này không áp dụng đối với ô tô nhập khẩu không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp.

Như vậy, mẫu xe ô tô của Công ty không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

– Căn cứ quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 thì sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu gồm có mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất.

Như vậy, mẫu xe ô tô của Công ty được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

  1. Về chính sách thuế
  2. a) Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 10 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với: “Hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ”.

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì: “Hàng hóa không nhằm mục đích thương mại được miễn thuế nhập khẩu trong các trường hợp sau: 1. Hàng mẫu, ảnh về hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50.000 đồng Việt Nam hoặc đã được xử lý để không thể được mua bán hoặc sử dụng, chỉ để làm mẫu.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mặt hàng của Công ty đã được xử lý để không thể được mua bán hoặc sử dụng làm phương tiện giao thông, chỉ để làm mẫu thì được miễn thuế nhập khẩu.

  1. b) Về thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 thì “Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;” thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mặt hàng của công ty đã được xử lý để không thể được mua bán hoặc sử dụng làm phương tiện giao thông (không đáp ứng điều kiện là xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng), chỉ để làm mẫu thì không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  1. c) Về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Đi tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên, hàng hóa nhập khẩu của Công ty thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Công nghệ Hyper-X được biết, trường hợp vướng mắc, liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Tổng cục;
– Lưu: VT, GSQL (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Call Now