Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Nghị quyết 02/NQ-CP 2019 01/01/2019

  Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019

  01/01/2019
  2 Thông tư 10/2019/TT-BCT 22/07/2019

  THÔNG TƯ 10/2019/TT-BCT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 22/2016/TT-BCT THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

  05/09/2019
  3 THÔNG TƯ 33/2017/TT-BCT NGÀY 28/12/2017 VỀ SỬA ĐỔI MÃ SỐ HS TRONG DANH MỤC KÈM THEO THÔNG TƯ 29/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 28/12/2017

  BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ SỐ HS TRONG […]

  01/01/2018
 • Số ký hiệu QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3810/QĐ-BKHCN NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  Ngày ban hành 13/11/2020
  Ngày có hiệu lực 13/11/2020
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ trưởng Lê Xuân Định
  Trích yếu

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3115/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA […]

  Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế Quyết định 3810/QĐ-BKHCN
  Văn bản bị sửa đổi

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3115/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3810/QĐ-BKHCN NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành:

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung văn bản quản lý đối với thép không gỉ quy định tại số thứ tự 11 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chi tiết quy định tại Phụ lục sửa đổi, bổ sung văn bản quản lý đối với thép không gỉ ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ KH&CN;
– Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN liên quan;
– Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Xuân Định

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THÉP KHÔNG GỈ
(Kèm theo Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thép không gỉThép không gỉThép không gỉThép không gỉCác sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lênCác tiêu chuẩn công bố áp dụng được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT- BCT-BKHCN7219.11.007219.12.007219.13.007219.14.007219.21.007219.22.007219.23.007219.24.007219.31.007219.32.007219.33.007219.34.007219.35.007219.90.00- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT- BCT-BKHCN- Thông tư số 18/2017/TT-BCT- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả tự đánh giá và cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp.- Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

STT

Tên hàng hóa Tên tiêu chuẩn, QCVN Mã HS (theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC) Tên văn bản áp dụng Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu
11 Thép không gỉ
11.1
11.2 Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm 7220.11.10

7220.11.90

7220.12.10

7220.12.90

7220.20.10

7220.20.90

7220.90.10

7220.90.90

11.3 Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều 7221.00.00
11.4 Thép không gỉ ở dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác 7222.11.00

7222.19.00

7222.20.10

7222.20.90

7222.30.10

7222.30.90

7222.40.10

7222.40.90

– Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT- BCT-BKHCN

– Thông tư số 18/2017/TT-BCT

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

– Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

– Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

– Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả tự đánh giá và cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp.

– Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

11.5 Dây thép không gỉ

7223.00.10

7223.00.90

 

Call Now