Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 10/2015/TT-BTC 29/01/2015

  Miễn thuế NK linh kiện sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

  15/03/2015
  2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016

  Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  01/09/2016
  3 Quyết định 48/2018/QĐ-TTg 29/11/2018

  Bãi bỏ Quyết định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

  15/01/2019
 • Số ký hiệu Công văn 6158/TCHQ-TXNK(2018)
  Ngày ban hành 22/10/2018
  Ngày có hiệu lực 22/10/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Cục trưởng
  Trích yếu

  Chính sách thuế của doanh nghiệp chế xuất do Tổng Cục hải quan ban hành

  Cơ quan ban hành Cục thuế XNK
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6158/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế của DNCX

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1351/HQTN-NV ngày 8/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc áp dụng chính sách thuế của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác ”;

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định: “ Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này.

Khu công nghiệp gồm nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: Khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái (sau đây gọi chung là Khu công nghiệp, trừ trường hợp có quy định riêng đối với từng loại hình).

 1. a) Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này.

Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

…”

Căn cứ điểm 55 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ là địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp DNCX không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu của DNCX không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan mà thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư; trường hợp DNCX nằm trong khu công nghiệp (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại điểm 55 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Văn phòng TC (để biết);
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

Lưu Mạnh Tưởng

 

Call Now