Tìm kiếm văn bản

Thẻ: CO chỉ thể hiện tên ngân hàng

ô số 2 CO chỉ thể hiện tên ngân hàng

Ô số 2 CO không thể hiện tên người nhập khẩu

Ô số 2 CO không thể hiện tên người nhập khẩu Câu hỏi: Theo như chúng tôi được biết thì nếu ô số 2 CO không thể hiện tên người nhập khẩu mà chỉ thể hiện tên ngân hàng thì […]