Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Văn bản 09/VBHN-BCT(2018) 09/02/2018

  Hợp nhất điều kiện đầu tư, kinh doanh thực phẩm Bộ Công Thương quản lý

  09/02/2018
  2 Quyết định 14434/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015

  Chỉ định Trung tâm TĐC 1 kiểm tra ATTP nhập khẩu

  28/12/2015
  3 Quyết định 14433/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015

  Chỉ định Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP.HCM kiểm tra ATTP nhập khẩu

  28/12/2015
 • Số ký hiệu Quyết định 292/QĐ-BCT(2016)
  Ngày ban hành 20/01/2016
  Ngày có hiệu lực 20/01/2016
  Ngày hết hiệu lực 20/01/2019
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Chỉ định Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia kiểm tra ATTP nhập khẩu

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 292/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Quyết định số 070.2015/QĐ-VPCNCL ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Công nhận chất lượng) về việc công nhận Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đủ năng lực giám định phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (số hiệu VIAS 023) và Quyết định số 418.2015/QĐ-VPCNCL ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Công nhận chất lượng) về việc công nhận phòng thí nghiệm thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (số hiệu VILAS 203);

Xét đề nghị của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tại công văn số 300/VKNQG-KTNN ngày 17 tháng 8 năm 2015 về việc xin tiếp tục được chỉ định kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu đối với các mặt hàng thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý kèm theo hồ sơ bổ sung ngày 08 tháng 12 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung sau:

 1. Phạm vi, chủng loại hàng hóa được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu nêu tại Phụ lục 1 kèm theo.
 2. Trình tự, thủ tục, phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiện theo Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
 3. Định kỳ hàng quý báo cáo (bằng văn bản và qua thư điện tử) kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo.
 4. Chịu sự kiểm tra năng lực chuyên môn theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất của Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành 03 năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
– Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải

 

Tải về văn bản đầy đủ kèm phụ lục tại đây.

Call Now