Tìm kiếm văn bản

Thẻ: QCVN9:2012

kiểm tra chất lượng bộ khoa học công nghệ

Quy trình làm kiểm tra chất lượng Bộ khoa học công nghệ

Quy trình làm kiểm tra chất lượng Bộ khoa học công nghệ Với những hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý Bộ khoa học công nghệ, khi nhập khẩu về doanh nghiệp phải làm kiểm tra chất lượng Bộ khoa […]

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QCVN9

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo QCVN9:2012

DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QCVN9:2012/BKHCN Dưới đây là danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo QCVN9:2012/BKHCN của Bộ Khoa học công nghệ. Khi doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm này thì […]

Call Now