Tìm kiếm văn bản

Thẻ: CO form E thể hiện MANUFACTURER ô số 7

FORM E THỂ HIỆN MANUFACTURER Ô SỐ 7

Ô số 7 trên CO form E thể hiện MANUFACTURER có được chấp nhận không?

Ô số 7 trên CO form Ethể hiện MANUFACTURER có được chấp nhận? Hỏi: Chúng tôi thể hiện Manufacturer tại ô số 7 CO form E , vậy CO này có được chấp nhận hay không? Shipper là công ty thương mại […]