Tìm kiếm văn bản

 • STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
  1Thông tư 62/2019/TT-BTC05/09/2019

  Sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa XNK

  21/10/2019
 • Số ký hiệuThông tư 13/2019/TT-BCT
  Ngày ban hành31/07/2019
  Ngày có hiệu lực13/09/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người kýBộ trưởng
  Trích yếu

  BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ […]

  Cơ quan ban hànhBộ Công Thương
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế Thông tư 04/2015/TT-BCT
  Văn bản bị sửa đổi
 • Thông tư 13_2019_TT-BCT
BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13/2019/TT-BCTHà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2014/TT-BCT NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – HÀN QUỐC

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Thực hiện Quyết định thông qua danh mục chuyển đổi hàng hóa đối với quy tắc cụ thể mặt hàng tại Tiểu phụ lục 2 thuộc Phụ lục 3 Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc do Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA-IC) lần thứ 17 ban hành tháng 02 năm 2019 tại Xơ-un, Hàn Quốc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (sau đây gọi là Thông tư số 20/2014/TT-BCT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT

 1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu AK của Việt Nam thực hiện theo quy định tại:

 1. Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.
 2. Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.”
 3. Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng được sửa đổi, bổ sung như sau:

Bãi bỏ Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2019.
 2. Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, mã HS tại ô số 7 trên C/O mẫu AK được thể hiện theo các cách sau:
 3. a) Theo phiên bản HS năm 2017, đồng thời thể hiện trong ngoặc mã HS tương ứng theo phiên bản HS năm 2012; hoặc
 4. b) Theo phiên bản mã HS năm 2012.
 5. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội; Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Công báo;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công Thương;
– BQL các KCN và CX Hà Nội;
– Sở Công Thương Hải Phòng;
– Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (19);
– Lưu: VT, XNK(3).
BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG
(ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT)

 1. Trong Phụ lục này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:
 2. a) “RVC” là hàm lượng giá trị khu vực của hàng hoá tính theo công thức quy định tại Điều 4 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT- BCT không nhỏ hơn tỷ lệ phần trăm quy định (ví dụ: 35%/40%/55%/70%…) và công đoạn sản xuất cuối cùng được thực hiện tại một nước thành viên;
 3. b) “CC” là chuyển đổi từ bất kỳ chương nào khác đến một chương, nhóm hoặc phân nhóm. Điều này có nghĩa tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 02 số (chuyển đổi Chương);
 4. c) “CTH” là chuyển đổi từ bất kỳ nhóm nào khác đến một chương, nhóm hoặc phân nhóm. Điều này có nghĩa tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 04 số (chuyển đổi Nhóm);
 5. d) “CTSH” là chuyển đổi từ bất kỳ phân nhóm nào khác đến một chương, nhóm hoặc phân nhóm. Điều này có nghĩa tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 06 số (chuyển đổi Phân nhóm);

đ) “WO” là hàng hoá có xuất xứ thuần tuý hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên theo định nghĩa tại Điều 3 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT;

 1. e) “WO-AK” là hàng hoá thu được hoặc được sản xuất tại lãnh thổ của bất kỳ nước thành viên nào thuộc khối AKFTA chỉ từ các nguyên phụ liệu hay sản phẩm có xuất xứ WO như được định nghĩa tại điểm đ) dẫn trên; và
 2. g) “De minimis” là quy tắc ngoại lệ áp dụng cho việc chuyển đổi mã số hàng hóa trong Hệ thống hài hòa theo quy định tại Điều 10 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT.
 3. Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng thuộc Phụ lục này dựa trên cơ sở Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS 2017) đã được các nước thành viên phê chuẩn tại phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA-IC) từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 02 năm 2019 tại Xơ-un, Hàn Quốc.
STTMã HSMô tả hàng hóaQuy tắc cụ thể mặt hàng
ChươngNhómPhân nhóm
Phần I – Động vật sống; các sản phẩm từ động vật
1Chương 01Động vật sốngWO
2Chương 02Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổWO
Chương 03Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác
303.01Cá sốngWO
403.02Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04WO
503.03Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04WO
03.04Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
0304.3– Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.):
60304.31– – Cá rô phi (Oreochromis spp.)WO
70304.32– – Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)WO
80304.33– – Cá chẽm (Lates niloticus)WO
90304.39– – Loại khácWO
0304.4– Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác
100304.41– – Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)WO
110304.42– – Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)WO
120304.43– – Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)WO
130304.44– – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và MuraenolepididaeWO
140304.45– – Cá kiếm (Xiphias gladius)WO
150304.46– – Cá răng cưa (Dissostichus spp.)WO
160304.47– – Cá nhám góc và cá mập khácWO
170304.48– – Cá đuối (Rajidae)WO
180304.49– – Loại khácWO
0304.5– Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh
190304.51– – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)WO
200304.52– – Cá hồiWO
210304.53– – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và MuraenolepididaeWO
220304.54– – Cá kiếm (Xiphias gladius)WO
230304.55– – Cá răng cưa (Dissostichus spp.)WO
240304.56– – Cá nhám góc và cá mập khácWO
250304.57– – Cá đuối (Rajidae)WO
260304.59– – Loại khácWO
0304.6– Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.):
270304.61– – Cá rô phi (Oreochromis spp.)WO-AK
280304.62– – Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)WO-AK
290304.63– – Cá chẽm (Lates niloticus)WO-AK
300304.69– – Loại khácWO-AK
0304.7– Phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae
310304.71– – Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)WO-AK
320304.72– – Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)WO-AK
330304.73– – Cá tuyết đen (Pollachius virens)WO-AK
340304.74– – Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)WO-AK
350304.75– – Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)WO-AK
360304.79– – Loại khácWO-AK
0304.8– Phi-lê đông lạnh của các loại cá khác
370304.81– – Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)WO-AK
380304.82– – Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)WO-AK
390304.83– – Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)WO-AK
400304.84– – Cá kiếm (Xiphias gladius)WO-AK
410304.85– – Cá răng cưa (Dissostichus spp.)WO-AK
420304.86– – Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)WO-AK
430304.87– – Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)WO-AK
440304.88– – Cá nhám góc, cá mập khác, cá đuối (Rajidae)WO-AK
450304.89– – Loại khácWO-AK
0304.9– Loại khác, đông lạnh
460304.91– – Cá kiếm (Xiphias gladius)WO-AK
470304.92– – Cá răng cưa (Dissostichus spp.)WO-AK
480304.93– – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)WO-AK
490304.94– – Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)WO-AK
500304.95– – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)WO-AK
510304.96– – Cá nhám góc và cá mập khácWO-AK
520304.97– – Cá đuối (Rajidae)WO-AK
530304.99– – Loại khácWO-AK
03.05Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người
540305.10– Bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho ngườiWO
550305.20– Gan, sẹ và bọc trứng cá, làm khô, hun khói, muối hoặc ngâm nước muốiWO-AK
0305.3– Phi-lê cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối, nhưng không hun khói
560305.31– – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)WO
570305.32– – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và MuraenolepididaeWO
580305.39– – Loại khácWO
0305.4– Cá hun khói, kể cả phi-lê cá, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ
590305.41– – Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)WO
600305.42– – Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)WO
610305.43– – Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)WO-AK
620305.44– – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)WO-AK
630305.49– – Loại khácWO-AK
0305.5– Cá khô, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ, có hoặc không muối nhưng không hun khói
640305.51– – Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)WO
650305.52– – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)RVC 40%
660305.53– – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)RVC 40%
670305.54– – Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấmRVC 40%
(Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ gòn, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae)
680305.59– – Loại khácRVC 40%
0305.6– Cá, muối nhưng không làm khô hoặc không hun khói và cá ngâm nước muối, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ
690305.61– – Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)WO
700305.62– – Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)WO
710305.63– – Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)WO
720305.64– – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)RVC 40%
730305.69– – Loại khácRVC 40%
0305.7– Vây cá, đầu, đuôi, bong bóng và phụ phẩm khác ăn được sau giết mổ của cá
740305.71– – Vây cá mậpWO-AK
750305.72– – Đầu cá, đuôi và bong bóngWO-AK
760305.79– – Loại khácWO-AK
03.06Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người
0306.1– Đông lạnh
770306.11– – Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)WO
780306.12– – Tôm hùm (Homarus spp.)WO-AK
790306.14– – Cua, ghẹWO-AK
800306.15– – Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)WO
810306.16– – Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)WO-AK
820306.17– – Tôm shrimps và tôm prawn khácWO-AK
830306.19– – Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho ngườiWO-AK
0306.3– Sống, tươi hoặc ướp lạnh
840306.31– – Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)WO
850306.32– – Tôm hùm (Homarus spp.)WO-AK
860306.33– – Cua, ghẹWO
870306.34– – Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)WO-AK
880306.35– – Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)WO-AK
890306.36– – Tôm shrimps và tôm prawn khácWO-AK
900306.39– – Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho ngườiWO-AK
0306.9– Loại khác:
910306.91– – Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)WO
920306.92– – Tôm hùm (Homarus spp.)WO-AK
930306.93– – Cua, ghẹWO
940306.94– – Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)WO-AK
950306.95– – Tôm shrimps và tôm prawnWO-AK
960306.99– – Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho ngườiWO-AK
03.07Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người
0307.1– Hàu
970307.11– – Sống, tươi hoặc ướp lạnhWO-AK
980307.12– – Đông lạnhWO-AK
990307.19– – Loại khácWO-AK
0307.2– Điệp, kể cả điệp nữ hoàng, thuộc giống Pecten,
Chlamys hoặc Placopecten:
1000307.21– – Sống, tươi hoặc ướp lạnhWO-AK
1010307.22– – Đông lạnhWO-AK
1020307.29– – Loại khácWO-AK
0307.3– Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.)
1030307.31– – Sống, tươi hoặc ướp lạnhWO
1040307.32– – Đông lạnhWO
1050307.39– – Loại khácWO
0307.4– Mực nang và mực ống
1060307.42– – Sống, tươi hoặc ướp lạnhWO
1070307.43– – Đông lạnhWO-AK
1080307.49– – Loại khácWO-AK
0307.5– Bạch tuộc (Octopus spp.)
1090307.51– – Sống, tươi hoặc ướp lạnhWO
1100307.52– – Đông lạnhWO-AK
1110307.59– – Loại khácWO-AK
1120307.60– – Ốc, trừ ốc biểnWO
0307.7– Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae)
1130307.71– – Sống, tươi hoặc ướp lạnhWO
1140307.72– – Đông lạnhWO-AK
1150307.79– – Loại khácWO-AK
0307.8– Bào ngư (Haliotis spp.) và ốc nhảy (Strombus spp.)
1160307.81– – Bào ngư (Haliotis spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnhWO
1170307.82– – Ốc nhảy (Strombus spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnhWO
1180307.83– – Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnhWO-AK
1190307.84– – Ốc nhảy (Strombus spp.) đông lạnhWO-AK
1200307.87– – Bào ngư (Haliotis spp.) ở dạng khácWO-AK
1210307.88– – Ốc nhảy (Strombus spp.) ở dạng khácWO-AK
0307.9– Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người
1220307.91– – Sống, tươi hoặc ướp lạnhWO
1230307.92– – Đông lạnhWO-AK
1240307.99– – Loại khácWO-AK
03.08Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người
0308.1– Hải sâm (Stichopus japonicus, Holothurioidea)
1250308.11– – Sống, tươi hoặc ướp lạnhWO
1260308.12– – Đông lạnhWO-AK
1270308.19– – Loại khácWO-AK
0308.2– Cầu gai (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)
1280308.21– – Sống, tươi hoặc ướp lạnhWO
1290308.22– – Đông lạnhWO-AK
1300308.29– – Loại khácWO-AK
1310308.30– Sứa (Rhopilema spp.)WO-AK
1320308.90– Loại khácWO-AK
Chương 04Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
04.01Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác
1330401.10– Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượngWO
1340401.20– Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượngWO-AK
1350401.40– Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượngWO
1360401.50– Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượngWO
13704.02Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khácWO-AK; hoặc RVC 45%
13804.03Buttermilk, sữa đông và kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca caoCTH, với điều kiện trọng lượng các nguyên liệu sữa/từ sữa nhập khẩu từ một nước không phải là thành viên không được vượt quá 50% trọng lượng của toàn bộ nguyên liệu sữa/từ sữa để sản xuất ra sản phẩm thuộc nhóm 04.03; hoặc RVC 45%
04.04Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
1390404.10– Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khácWO-AK; hoặc RVC 45%
1400404.90– Loại khácWO
14104.05Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads)WO
04.06Pho mát và curd
1420406.10– Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, và curdWO
1430406.20– Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loạiWO
1440406.30– Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bộtCTH, với điều kiện trọng lượng các nguyên liệu sữa/từ sữa nhập khẩu từ một nước không phải là thành viên không được vượt quá 50% trọng lượng của toàn bộ nguyên liệu sữa/từ sữa để sản xuất ra sản phẩm thuộc Phân nhóm 0406.30; hoặc RVC 45%
1450406.40– Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roquefortiWO
1460406.90– Pho mát loại khácWO
14704.07Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chínWO
14804.08Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khácWO
14904.09Mật ong tự nhiênWO
15004.10Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khácWO
151Chương 05Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các nơi khácWO
Phần II – Các sản phẩm thực vật
152Chương 06Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và loại tương tự; cành hoa và cành lá trang tríWO
153Chương 07Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn đượcWO
Chương 08Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa
08.01Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ
0801.1– Dừa
1540801.11– – Đã qua công đoạn làm khôWO
1550801.12– – Dừa còn nguyên sọWO
1560801.19– – Loại khácWO
0801.2– Quả hạch Brazil (Brazil nuts)
1570801.21– – Chưa bóc vỏWO
1580801.22– – Đã bóc vỏWO
0801.3– Hạt điều
1590801.31– – Chưa bóc vỏWO-AK
1600801.32– – Đã bóc vỏWO-AK
16108.02Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏWO
16208.03Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khôWO-AK
08.04Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô
1630804.10– Quả chà làWO
1640804.20– Quả sung, vảWO
1650804.30– Quả dứaWO-AK
1660804.40– Quả bơWO-AK
1670804.50– Quả ổi, xoài và măng cụtWO-AK
16808.05Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khôWO
16908.06Quả nho, tươi hoặc khôWO
17008.07Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươiWO
17108.08Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươiWO
17208.09Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươiWO
17308.10Quả khác, tươiWO
17408.11Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khácWO
17508.12Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay đượcWO
08.13Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này
1760813.10– Quả mơWO
1770813.20– Quả mận đỏWO
1780813.30– Quả táo (apples)WO
1790813.40– Quả khácWO
1800813.50– Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương nàyWO-AK
18108.14Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khácWO
Chương 09Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị
09.01Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caffeine; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó
0901.1– Cà phê, chưa rang
1820901.11– – Chưa khử chất caffeineWO
1830901.12– – Đã khử chất caffeineRVC 45%
0901.2– Cà phê, đã rang
1840901.21– – Chưa khử chất caffeineRVC 45%
1850901.22– – Đã khử chất caffeineRVC 45%
1860901.90– Loại khácRVC 40%
18709.02Chè, đã hoặc chưa pha hương liệuWO
18809.03Chè Paragoay (Maté)WO
09.04Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô hoặc xay hoặc nghiền
0904.1– Hạt tiêu
1890904.11– – Chưa xay hoặc chưa nghiềnWO
1900904.12– – Đã xay hoặc nghiềnRVC 40%
0904.2– Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta:
1910904.21– – Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiềnWO
1920904.22– – Đã xay hoặc nghiềnWO
19309.05VaniWO
09.06Quế và hoa quế
0906.1– Chưa xay hoặc chưa nghiền
1940906.11– – Quế (Cinnamomum zeylanicum Blume)WO
1950906.19– – Loại khácWO
1960906.20– Đã xay hoặc nghiềnRVC 40%
19709.07Đinh hương (cả quả, thân và cành)WO
19809.08Hạt nhục đậu khấu, vỏ nhục đậu khấu và bạch đậu khấuWO
19909.09Hạt của hoa hồi anise (tiểu hồi), hoa hồi badian (đại hồi), thì là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc ca- rum (caraway); hạt bách xù (juniper berries)WO
09.10Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, ca-ri (curry) và các loại gia vị khác
0910.1– Gừng
2000910.11– – Chưa xay hoặc chưa nghiềnWO
2010910.12– – Đã xay hoặc nghiềnWO
2020910.20– Nghệ tâyWO
2030910.30– Nghệ (curcuma)WO
0910.9– Gia vị khác
2040910.91– – Hỗn hợp đã nêu trong Chú giải 1(b) của Chương nàyRVC 40%
2050910.99– – Loại khácA. Riêng với Lá húng tây, cỏ xạ hương; lá nguyệt quế: WO

B. Loại khác: RVC 40%

206Chương 10Ngũ cốcWO
Chương 11Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; gluten lúa mì
20711.01Bột mì hoặc bột meslinCC
11.02Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin
2081102.20– Bột ngôWO
2091102.90– Loại khácA. Riêng với Bột gạo, Bột lúa mạch đen: WO-AK

B. Loại khác: CC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK

11.03Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và viên
1103.1– Dạng tấm và bột thô
2101103.11– – Của lúa mìCC; hoặc RVC 40%
2111103.13– – Của ngôCC; hoặc RVC 40%
2121103.19– – Của ngũ cốc khácCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK
2131103.20– Dạng viênCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK
11.04Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền
1104.1– Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh
2141104.12– – Của yến mạchCC; hoặc RVC 40%
2151104.19– – Của ngũ cốc khácCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK
1104.2– Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ, xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô)
2161104.22– – Của yến mạchWO
2171104.23– – Của ngôWO
2181104.29– – Của ngũ cốc khácWO
2191104.30– Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiềnWO
11.05Bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên từ khoai tây
2201105.10– Bột, bột thô và bột mịnCC; hoặc RVC 40%
2211105.20– Dạng mảnh lát, hạt và viênWO
22211.06Bột, bột thô và bột mịn, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8CC; hoặc RVC 40%
11.07Malt, rang hoặc chưa rang
2231107.10– Chưa rangCC
2241107.20– Đã rangWO
22511.08Tinh bột; inulinCC; hoặc RVC 40%
22611.09Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khôWO
227Chương 12Hạt dầu và quả có dầu; các loại hạt, hạt giống và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khôWO
Chương 13Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác
22813.01Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu tự nhiên (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam)WO
13.02Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar-agar) và các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật
1302.1– Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật
2291302.11– – Thuốc phiệnWO
2301302.12– – Từ cam thảoWO
2311302.13– – Từ hoa bia (hublong)WO
2321302.14– – Từ cây ma hoàngWO
2331302.19– – Loại khácWO
2341302.20– Chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pecticWO
1302.3– Chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu được từ các sản phẩm thực vật
2351302.31– – Thạch rau câu (agar-agar)RVC 70%
2361302.32– – Chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu được từ quả minh quyết, hạt minh quyết hoặc hạt guarWO
2371302.39– – Loại khácWO
238Chương 14Vật liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khácWO
Phần III – Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
Chương 15Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
15.15Chất béo và dầu thực vật không bay hơi khác (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học
2391515.50– Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừngCTH, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 12 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 12 phải đạt được tiêu chí WO- AK
15.17Margarine; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16
2401517.10– Margarin, trừ loại margarin lỏngCC + RVC 40%
2411517.90– Loại khácRVC 40%
24215.18Chất béo và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã đun sôi, oxy hoá, khử nước, sulphat hoá, thổi khô, polyme hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác, trừ loại thuộc nhóm 15.16; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ chất béo hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khácCC + RVC 40%
Phần IV – Thực phẩm chế biến; đồ uống, rượu mạnh và giấm; thuốc lá và các loại nguyên liệu thay thế thuốc lá đã chế biến
Chương 16Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác
24316.01Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đóRVC 40%
16.02Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác
2441602.20– Từ gan động vậtCTH, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO
1602.3– Từ gia cầm thuộc nhóm 01.05
2451602.31– – Từ gà tâyCTH, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO
2461602.32– – Của gà thuộc loài Gallus domesticusRVC 60%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2 và 5 phải đạt được tiêu chí WO-AK
2471602.39– – Loại khácCTH, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO
1602.4– Từ lợn
2481602.41– – Thịt mông đùi (ham) và các mảnh của chúngRVC 40%
2491602.42– – Thịt vai nguyên miếng và cắt mảnhCTH, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO
2501602.49– – Loại khác, kể cả các sản phẩm pha trộnCTH, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO
2511602.50– Từ động vật họ trâu bòRVC 40%
2521602.90– Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vậtCTH, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 1, 2, và 5 phải đạt được tiêu chí WO
16.04Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá
1604.1– Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ
2531604.11– – Từ cá hồiCC; hoặc RVC 40%
2541604.12– – Từ cá trích nước lạnhRVC 40%
2551604.13– – Từ cá trích dầu, cá trích xương và cá trích kê hoặc cá trích cơmRVC 40%
2561604.15– – Từ cá nục hoaRVC 40%
2571604.16– – Từ cá cơm (cá trỏng)CC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2581604.17– – Cá chìnhCC; hoặc RVC 40%
2591604.18– – Vây cá mậpCC; hoặc RVC 40%
2601604.19– – Loại khácCC; hoặc RVC 40%
2611604.20– Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khácCC; hoặc RVC 40%
1604.3– Trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối
2621604.31– – Trứng cá tầm muốiCC; hoặc RVC 40%
2631604.32– – Sản phẩm thay thế trứng cá tầm muốiCC; hoặc RVC 40%
16.05Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản
2641605.10– Cua, ghẹRVC 35%
1605.2– Tôm shrimp và tôm prawn
2651605.21– – Không đóng bao bì kín khíRVC 35%
2661605.29– – Loại khácRVC 35%
2671605.30– Tôm hùmCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2681605.40– Động vật giáp xác khácCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
1605.5– Động vật thân mềm
2691605.51– – HàuCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2701605.52– – Điệp, kể cả điệp nữ hoàngCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt tiêu chí WO-AK
2711605.53– – Vẹm (Mussels)CC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2721605.54– – Mực nang và mực ốngCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2731605.55– – Bạch tuộcCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2741605.56– – Nghêu (ngao), sòCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2751605.57– – Bào ngưCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2761605.58– – Ốc, trừ ốc biểnCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2771605.59– – Loại khácCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
1605.6– Động vật thủy sinh không xương sống khác
2781605.61– – Hải sâmCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2791605.62– – Cầu gaiCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2801605.63– – SứaCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2811605.69– – Loại khácCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 3 phải đạt được tiêu chí WO- AK
Chương 19Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh
19.01Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
2821901.10– Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng gói để bán lẻCTH, với điều kiện nguyên liệu thuộc từ Nhóm 04.01 cho đến Nhóm 04.04, và lấy từ các Chương 10 và 11 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu thuộc từ Nhóm 04.01 cho đến Nhóm 04.04, và lấy từ các Chương 10 và 11 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào.
2831901.20– Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05CTH, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 10 và 11 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 10 và 11 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào.
2841901.90– Loại khácRiêng với các mã HS 1901.90.2010 và 1901.90.2020 của Hàn Quốc: WO-AK;

Đối với các mã HS khác: CTH, với điều kiện nguyên liệu thuộc từ Nhóm 04.01 cho đến Nhóm 04.04, và lấy từ các Chương 10 và 11 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu thuộc từ Nhóm 04.01 cho đến Nhóm 04.04, và lấy từ các Chương 10 và 11 phải phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào

19.04Thực phẩm chế biến thu được từ quá trình rang hoặc nổ ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ mảnh ngô được chế biến từ bột ngô (corn flakes)); ngũ cốc (trừ ngô), ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hoặc đã làm thành dạng hạt khác (trừ bột, tấm và bột thô), đã làm chín sơ hoặc chế biến cách khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
2851904.90– Loại khácRiêng với mã HS 1904.90.1010 và 1904.90.1090 của Hàn Quốc: CTH, với điều kiện nguyên tắc De minimis không áp dụng cho nguyên liệu không có xuất xứ được nhập khẩu từ một nước không phải là thành viên dùng để sản xuất ra sản phẩm trừ khi nguyên liệu không có xuất xứ đó có mã HS 6 số khác với mã HS 6 số của thành phẩm; hoặc RVC 40%;

Đối với các mã HS khác: CTH; hoặc RVC 40%

19.05Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp sealing wafers, bánh đa và các sản phẩm tương tự
1905.3– Bánh quy ngọt; bánh waffles và bánh xốp wafers
2861905.31– – Bánh quy ngọtCC; hoặc RVC 40%
2871905.32– – Bánh waffles và bánh xốp wafersCC; hoặc RVC 40%
2881905.90– Loại khácCC; hoặc RVC 40%
Chương 20Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây
20.03Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic
2892003.90– Loại khácCTH + RVC 60%
20.05Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06
2005.9– Rau khác và hỗn hợp các loại rau
2902005.91– – Măng treRVC 40%
2912005.99– – Loại khácRiêng với mã HS 2005.99.1000 của Hàn Quốc: RVC 60%;

Đối với các mã HS khác: RVC 40%

29220.06Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường)RVC 45%
20.08Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
2008.1– Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau
2932008.11– – LạcRVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 12 phải đạt được tiêu chí WO-AK
2942008.19– – Loại khác, kể cả các sản phẩm pha trộnCTH, với điều kiện nguyên liệu thuộc các Phân nhóm 0802.31, 0802.32, 0802.40 và 0802.90 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu thuộc các Phân nhóm 0802.31, 0802.32, 0802.40 và 0802.90 phải đạt được tiêu chí WO-AK
2952008.20– Quả dứaCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 8 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 8 phải đạt được tiêu chí WO- AK
2008.9– Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19
2962008.93– – Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea)CC; hoặc RVC 40%
2972008.97– – Dạng hỗn hợpCC; hoặc RVC 40%
2982008.99– – Loại khácCC; hoặc RVC 40%
20.09Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác
2009.4– Nước dứa ép
2992009.41– – Với trị giá Brix không quá 20CC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 8 phải đạt được tiêu chí WO-AK
3002009.49– – Loại khácCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 8 phải đạt được tiêu chí WO-AK
2009.8– Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác
3012009.81– – Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea)CC; hoặc RVC 40%
3022009.89– – Loại khácCC; hoặc RVC 40%
3032009.90– Nước ép hỗn hợpCC; hoặc RVC 40%
Chương 21Các chế phẩm ăn được khác
21.01Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng
3042101.20– Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là chè hoặc chè ParagoayCTH, với điều kiện nguyên liệu thuộc Nhóm 09.02 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu thuộc Nhóm 09.02 phải đạt được tiêu chí WO- AK
21.03Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến
3052103.90– Loại khácRiêng với các mã HS 2103.90.1030, 2103.90.9030, 2103.90.9090 của Hàn Quốc: CTH, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 7 và 9 phải đạt được tiêu chí WO- AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các Chương 7 và 9 phải đạt được tiêu chí WO-AK;

Đối với các mã HS khác: CTH; hoặc RVC 40%

21.06Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
3062106.90– Loại khácRVC 40%, với điều kiện nguyên liệu thuộc các phân nhóm 1211.20, 1212.21, 1302.14 và 1302.19 phải đạt được tiêu chí WO-AK
Chương 22Đồ uống, rượu và giấm
22.02Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09
3072202.10– Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hay hương liệuRVC 40%
2202.9– Loại khác:
3082202.91– – Bia không cồnRVC 40%, với điều kiện nguyên liệu thuộc các Phân nhóm 1211.20, 1302.14 và 1302.19 phải đạt được tiêu chí WO-AK
3092202.99– – Loại khácRVC 40%, với điều kiện nguyên liệu thuộc các Phân nhóm 1211.20, 1302.14 và 1302.19 phải đạt được tiêu chí WO-AK
31022.03Bia sản xuất từ maltCC; hoặc RVC 40%
22.04Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09
2204.2– Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men
3112204.21– – Loại trong đồ đựng không quá 2 lítCC; hoặc RVC 40%
3122204.22– – Loại trong đồ đựng trên 2 lít nhưng không vượt quá 10 lítCC; hoặc RVC 40%
3132204.29– – Loại khácCC; hoặc RVC 40%
22.08Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác
3142208.20– Rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc bã nhoCC; hoặc RVC 40%
3152208.30– Rượu whiskyCC; hoặc RVC 40%
3162208.70– Rượu mùiRVC 40%, với điều kiện nguyên liệu thuộc các Phân nhóm 1211.20, 1302.14 và 1302.19 phải đạt được tiêu chí WO-AK
Chương 23Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến
23.01Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ
3172301.20– Bột mịn, bột thô và viên, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khácCC; hoặc RVC 40%
23.06Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05
3182306.50– Từ dừa hoặc cùi dừaCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 8 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 8 phải đạt được tiêu chí WO- AK
31923.08Nguyên liệu thực vật và phế liệu thực vật, phế liệu và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khácCC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 8 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ Chương 8 phải đạt được tiêu chí WO- AK
23.09Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật
3202309.90– Loại khácRVC 40%
Chương 24Thuốc lá và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến
32124.01Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc láWO
24.02Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá
3222402.20– Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc láCTH, với điều kiện trị giá của nguyên liệu không có xuất xứ thuộc Nhóm 24.03 không vượt quá 60% trị giá FOB của sản phẩm
Phần VI – Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan
Chương 29Hóa chất hữu cơ
29.21Hợp chất chức amin
2921.2– Amin đa chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng
3232921.21– – Etylendiamin và muối của nóCTSH; hoặc RVC 40%
3242921.29– – Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
29.22Hợp chất amino chức oxy
2922.1– Rượu – amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, ete và este của chúng; muối của chúng
3252922.12– – Dietanolamin và muối của nóCTSH; hoặc RVC 40%
3262922.15– – TriethanolamineCTSH, ngoại trừ từ muối của triethanolamine thuộc Phân nhóm 2922.19; hoặc RVC 40%
2922.4– Axit – amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, và este của chúng; muối của chúng
3272922.41– – Lysin và este của nó; muối của chúngCTSH; hoặc RVC 40%
29.23Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithins và các phosphoaminolipid khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học
3282923.30– Tetraethylammonium perfluorooctane sulphonateCTSH, ngoại trừ từ các Phân nhóm 2923.40 và 2923.90; hoặc RVC 40%
3292923.40– Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulphonateCTSH, ngoại trừ từ các Phân nhóm 2923.30 và 2923.90; hoặc RVC 40%
3302923.90– Loại khácCTSH, ngoại trừ từ các Phân nhóm 2923.30 và 2923.40; hoặc RVC 40%
Chương 33Tinh dầu và các chất tựa nhựa; nước hoa, mỹ phẩm hoặc các chế phẩm dùng cho vệ sinh
33.01Tinh dầu (đã hoặc chưa khử terpen), kể cả tinh dầu sáp và tinh dầu nguyên chất; chất tựa nhựa; nhựa dầu đã chiết; tinh dầu cô đặc trong chất béo, trong các loại dầu không bay hơi, trong các loại sáp hoặc các chất tương tự, thu được bằng phương pháp tách hương liệu hoặc ngâm tẩm; sản phẩm phụ terpen từ quá trình khử terpen các loại tinh dầu; nước cất tinh dầu và dung dịch nước của các loại tinh dầu
3313301.30– Chất tựa nhựaCTSH; hoặc RVC 40%
3323301.90– Loại khácCTH, với điều kiện nguyên liệu thuộc các Phân nhóm 1211.20, 1302.14 và 1302.19 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu thuộc các Phân nhóm 1211.20, 1302.14 và 1302.19 phải đạt được tiêu chí WO-AK
Phần VII – Plastic và các sản phẩm bằng Plastic; cao su và các sản phẩm bằng cao su
Chương 40Cao su và các sản phẩm bằng cao su
40.11Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng
3334011.10– Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)CTH + RVC 55%
3344011.20– Loại dùng cho ô tô khách (buses) hoặc ô tô chở hàng (lorries)CTH + RVC 55%
3354011.40– Loại dùng cho xe môtôCTH + RVC 55%
Phần VIII – Da sống, da thuộc, da lông và các sản phẩm từ da; yên cương và bộ đồ yên cương; hàng du lịch, túi xách tay và các loại đồ chứa tương tự; các mặt hàng từ ruột động vật (trừ ruột con tằm)
Chương 42Các sản phẩm bằng da thuộc; yên cương và bộ yên cương; các mặt hàng du lịch, túi xách và các loại đồ chứa tương tự; các sản phẩm làm từ ruột động vật (trừ ruột
con tằm)
42.03Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo, bằng da thuộc hoặc bằng da thuộc tổng hợp
4203.2– Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay
3364203.21– – Loại thiết kế đặc biệt dùng cho thể thaoCC
Phần XI – Nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt
Chương 50Tơ tằm
33750.01Kén tằm phù hợp dùng làm tơCC; hoặc RVC 40%
33850.02Tơ tằm thô (chưa xe)CC; hoặc RVC 40%
33950.03Tơ tằm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế)CC; hoặc RVC 40%
34050.06Sợi tơ tằm và sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ; ruột con tằmCTH, ngoại trừ từ Nhóm 50.04 cho đến Nhóm 50.05; hoặc RVC 40%
34150.07Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằmCTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40%
Chương 51Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên
34251.01Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹCC; hoặc RVC 40%
34351.02Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹCC; hoặc RVC 40%
34451.03Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chếCC; hoặc RVC 40%
34551.04Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chếCC; hoặc RVC 40%
34651.05Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn)CC; hoặc RVC 40%
34751.09Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻCTH, ngoại trừ từ Nhóm 51.06 cho đến Nhóm 51.08; hoặc RVC 40%
34851.11Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thôCTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40%
34951.12Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹCTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40%
35051.13Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựaCTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40%
Chương 52Bông
35152.01Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹCC; hoặc RVC 40%
35252.02Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế)CC; hoặc RVC 40%
35352.03Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹCC; hoặc RVC 40%
35452.07Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻCTH, ngoại trừ từ Nhóm 52.04 cho đến Nhóm 52.06; hoặc RVC 40%
Chương 53Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy
35553.01Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ lanh dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế)CC; hoặc RVC 40%
35653.02Gai dầu (Cannabis sativa L.), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn và phế liệu gai (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế)CC; hoặc RVC 40%
35753.03Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, gai dầu và ramie), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế)CC; hoặc RVC 40%
35853.05Xơ dừa, xơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee), xơ gai ramie và xơ dệt gốc thực vật khác, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác hoặc kể cả, thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ dạng ngắn, xơ vụn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế)CC; hoặc RVC 40%
35953.09Vải dệt thoi từ sợi lanhCTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40%
36053.10Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03CTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40%
36153.11Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấyCTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40%
Chương 54Sợi filament nhân tạo; dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo
36254.01Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻCC; hoặc RVC 40%
36354.02Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitexCC; hoặc RVC 40%
36454.03Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitexCC; hoặc RVC 40%
36554.04Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mmCC; hoặc RVC 40%
36654.05Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mmCC; hoặc RVC 40%
36754.06Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻCC; hoặc RVC 40%
Chương 55Xơ sợi staple nhân tạo
36855.01Tô (tow) filament tổng hợpCC; hoặc RVC 40%
36955.02Tô (tow) filament tái tạoCC; hoặc RVC 40%
37055.03Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợiCC; hoặc RVC 40%
37155.04Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợiCC; hoặc RVC 40%
37255.05Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạoCC; hoặc RVC 40%
37355.06Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợiCC; hoặc RVC 40%
37455.07Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợiCC; hoặc RVC 40%
37555.11Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻCTH, ngoại trừ từ Nhóm 55.08 cho đến Nhóm 55.10; hoặc RVC 40%
Chương 56Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, chão bện (cordage), thừng và cáp và các sản phẩm của chúng
37656.01Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps)CC; hoặc RVC 40%
37756.02Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớpCC; hoặc RVC 40%
37856.03Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớpCC; hoặc RVC 40%
37956.04Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plasticCC; hoặc RVC 40%
38056.05Sợi trộn kim loại, có hoặc không quấn bọc, là loại sợi dệt, hoặc dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, được kết hợp với kim loại ở dạng dây, dải hoặc bột hoặc phủ bằng kim loạiCC; hoặc RVC 40%
38156.06Sợi cuốn bọc, và dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn bọc lông đuôi hoặc bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòngCC; hoặc RVC 40%
38256.07Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plasticCC; hoặc RVC 40%
38356.08Tấm lưới được thắt nút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệtCC; hoặc RVC 40%
38456.09Các sản phẩm làm từ sợi, dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc cáp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khácCC; hoặc RVC 40%
Chương 57Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác
38557.01Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt nút, đã hoặc chưa hoàn thiệnCC; hoặc RVC 40%
38657.02Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tựCC; hoặc RVC 40%
38757.03Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, được chần, đã hoặc chưa hoàn thiệnCC; hoặc RVC 40%
38857.04Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiệnCC; hoặc RVC 40%
38957.05Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc chưa hoàn thiệnCC; hoặc RVC 40%
Chương 58Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại vải dệt chần sợi vòng; hàng ren; thảm trang trí; hàng trang trí; hàng thêu
39058.01Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06CC; hoặc RVC 40%
39158.02Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06; các loại vải dệt chần sợi nổi vòng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03CC; hoặc RVC 40%
39258.03Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06CC; hoặc RVC 40%
39358.04Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác, không bao gồm vải dệt thoi, dệt kim hoặc móc; hàng ren dạng mảnh, dạng dải hoặc dạng mẫu hoa văn, trừ các loại vải thuộc các nhóm từ 60.02 đến 60.06CC; hoặc RVC 40%
39458.05Thảm trang trí dệt thủ công theo kiểu Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais và các kiểu tương tự, và các loại thảm trang trí thêu tay (ví dụ, thêu mũi nhỏ, thêu chữ thập), đã hoặc chưa hoàn thiệnCC; hoặc RVC 40%
39558.06Vải dệt thoi khổ hẹp, trừ các loại hàng thuộc nhóm 58.07; vải khổ hẹp gồm toàn sợi dọc không có sợi ngang liên kết với nhau bằng chất keo dính (bolducs)CC; hoặc RVC 40%
39658.07Các loại nhãn, phù hiệu và các mặt hàng tương tự từ vật liệu dệt, dạng chiếc, dạng dải hoặc đã cắt thành hình hoặc kích cỡ, không thêuCC; hoặc RVC 40%
39758.08Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí dạng chiếc, không thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc; tua, ngù và các mặt hàng tương tựCC; hoặc RVC 40%
39858.09Vải dệt thoi từ sợi kim loại và vải dệt thoi từ sợi trộn kim loại thuộc nhóm 56.05, sử dụng để trang trí, như các loại vải trang trí nội thất hoặc cho các mục đích tương tự, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khácCC; hoặc RVC 40%
Chương 59Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng dệt thích hợp dùng trong công nghiệp
39959.01Vải dệt được tráng gôm hoặc hồ tinh bột, dùng để bọc ngoài bìa sách hoặc loại tương tự; vải can; vải canvas đã xử lý để vẽ; vải hồ cứng và các loại vải dệt đã được làm cứng tương tự để làm cốt mũCC; hoặc RVC 40%
40059.02Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vit-côCC; hoặc RVC 40%
40159.03Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02CC; hoặc RVC 40%
40259.04Vải sơn, đã hoặc chưa cắt thành hình; các loại trải sàn có một lớp tráng hoặc phủ gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã hoặc chưa cắt thành hìnhCC; hoặc RVC 40%
40359.05Các loại vải dệt phủ tườngCC; hoặc RVC 40%
40459.06Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02CC; hoặc RVC 40%
40559.07Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng cách khác; vải canvas được vẽ làm phông cảnh cho rạp hát, phông trường quay hoặc loại tương tựCC; hoặc RVC 40%
40659.08Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt kim, dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến hoặc loại tương tự; mạng đèn măng xông và các loại vải dệt kim hình ống dùng làm mạng đèn măng xông, đã hoặc chưa ngâm tẩmCC; hoặc RVC 40%
40759.09Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống dệt tương tự có lót hoặc không lót, bọc vỏ cứng hoặc có các phụ kiện từ vật liệu khácCC; hoặc RVC 40%
40859.10Băng tải hoặc băng truyền hoặc băng đai, bằng vật liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bằng plastic, hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu khácCC; hoặc RVC 40%
40959.11Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 của Chương nàyCC; hoặc RVC 40%
Chương 61Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc
41061.01Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car- coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.03CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
41161.02Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car- coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
41261.03Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
41361.04Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân , chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
41461.05Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
41561.06Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirt- blouse), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
41661.07Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
41761.08Váy lót, váy lót bồng (petticoats), quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo ngủ của phụ nữ bằng vải mỏng và trong suốt (negligees), áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
41861.09Áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
41961.10Áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
42061.11Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
42161.12Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
42261.13Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
42361.14Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
42461.15Quần tất, quần nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch) và giày, dép không đế, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
42561.16Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
42661.17Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác, dệt kim hoặc móc; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
Chương 62Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc
42762.01Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car- coats), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, trừ các loại thuộc nhóm 62.03CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
42862.02Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car- coats), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại thuộc nhóm 62.04CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
42962.03Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em traiCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43062.04Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân , chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gáiCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43162.05Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em traiCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43262.06Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirt- blouses) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gáiCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43362.07Áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em traiCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43462.08Áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót bồng (petticoats), quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo ngủ của phụ nữ bằng vải mỏng và trong suốt (negligees), áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gáiCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43562.09Quần áo may sẵn và phụ kiện may mặc cho trẻ emCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43662.10Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43762.11Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và quần áo bơi; quần áo khácCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43862.12Xu chiêng, gen, áo nịt ngực (corset), dây đeo quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, được làm hoặc không được làm từ dệt kim hoặc mócCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
43962.13Khăn tay và khăn vuông nhỏ quàng cổCC, với điều kiện vải thuộc Nhóm 50.07, từ Nhóm 51.11 cho đến Nhóm 51.13, từ Nhóm 52.08 cho đến Nhóm 52.12, từ Nhóm 53.09 cho đến Nhóm 53.11, từ Nhóm 54.07 cho đến Nhóm 54.08, từ Nhóm 55.12 cho đến Nhóm 55.16, từ Nhóm 58.01 cho đến Nhóm 58.02, từ Nhóm 60.01 cho đến Nhóm 60.06 phải có xuất xứ và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu; hoặc RVC 40%
44062.14Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tựCC, với điều kiện vải thuộc Nhóm 50.07, từ Nhóm 51.11 cho đến Nhóm 51.13, từ Nhóm 52.08 cho đến Nhóm 52.12, từ Nhóm 53.09 cho đến Nhóm 53.11, từ Nhóm 54.07 cho đến Nhóm 54.08, từ Nhóm 55.12 cho đến Nhóm 55.16, từ Nhóm 58.01 cho đến Nhóm 58.02, từ Nhóm 60.01 cho đến Nhóm 60.06 phải có xuất xứ và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu; hoặc RVC 40%
44162.15Cà vạt, nơ con bướm và cravatCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
44262.16Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay baoCC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
44362.17Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của phụ kiện may mặc, trừ các loại thuộc nhóm 62.12CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
Chương 63Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt và các loại hàng dệt đã qua sử dụng khác; vải vụn
44463.01Chăn và chăn du lịchCC, với điều kiện vải thuộc Nhóm 50.07, từ Nhóm 51.11 cho đến Nhóm 51.13, từ Nhóm 52.08 cho đến Nhóm 52.12, từ Nhóm 53.09 cho đến Nhóm 53.11, từ Nhóm 54.07 cho đến Nhóm 54.08, từ Nhóm 55.12 cho đến Nhóm 55.16, từ Nhóm 58.01 cho đến Nhóm 58.02, từ Nhóm 60.01 cho đến Nhóm 60.06 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
44563.02Vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường (bed linen), khăn trải bàn, khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếpCC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 60.06 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
44663.03Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giườngCC, với điều kiện vải thuộc Nhóm 50.07, từ Nhóm 51.11 cho đến Nhóm 51.13, từ Nhóm 52.08 cho đến Nhóm 52.12, từ Nhóm 53.09 cho đến Nhóm 53.11, từ Nhóm 54.07 cho đến Nhóm 54.08, từ Nhóm 55.12 cho đến Nhóm 55.16, từ Nhóm 58.01 cho đến Nhóm 58.02, từ Nhóm 60.01 cho đến Nhóm 60.06 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
44763.04Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 94.04CC, với điều kiện vải thuộc Nhóm 50.07, từ Nhóm 51.11 cho đến Nhóm 51.13, từ Nhóm 52.08 cho đến Nhóm 52.12, từ Nhóm 53.09 cho đến Nhóm 53.11, từ Nhóm 54.07 cho đến Nhóm 54.08, từ Nhóm 55.12 cho đến Nhóm 55.16, từ Nhóm 58.01 cho đến Nhóm 58.02, từ Nhóm 60.01 cho đến Nhóm 60.06 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
44863.05Bao và túi, loại dùng để đóng gói hàngCC, với điều kiện vải thuộc Nhóm 50.07, từ Nhóm 51.11 cho đến Nhóm 51.13, từ Nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ Nhóm 53.09 cho đến Nhóm 53.11, từ Nhóm 54.07 cho đến Nhóm 54.08, từ Nhóm 55.12 cho đến Nhóm 55.16, từ Nhóm 58.01 cho đến Nhóm 58.02, từ Nhóm 60.01 cho đến Nhóm 60.06 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
44963.06Tấm vải chống thấm nước, tấm che mái hiên và tấm che nắng; tăng (lều); buồm cho tàu thuyền, ván lướt hoặc ván lướt cát; các sản phẩm dùng cho cắm trạiCC, với điều kiện vải thuộc Nhóm 50.07, từ Nhóm 51.11 cho đến Nhóm 51.13, từ Nhóm 52.08 cho đến Nhóm 52.12, từ Nhóm 53.09 cho đến Nhóm 53.11, từ Nhóm 54.07 cho đến Nhóm 54.08, từ Nhóm 55.12 cho đến Nhóm 55.16, từ Nhóm 58.01 cho đến Nhóm 58.02, từ Nhóm 60.01 cho đến Nhóm 60.06 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
45063.07Các mặt hàng đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu cắt mayCC, với điều kiện vải thuộc Nhóm 50.07, từ nhóm 51.11 cho đến Nhóm 51.13, từ Nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 53.09 cho đến nhóm 53.11, từ Nhóm 54.07 cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 60.06 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
45163.08Bộ vải bao gồm vải dệt thoi và chỉ, có hoặc không có phụ kiện, dùng để làm chăn, thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự, đóng gói sẵn để bán lẻCC, với điều kiện vải thuộc Nhóm 50.07, từ Nhóm 51.11 cho đến Nhóm 51.13, từ Nhóm 52.08 cho đến Nhóm 52.12, từ Nhóm 53.09 cho đến Nhóm 53.11, từ Nhóm 54.07 cho đến Nhóm 54.08, từ Nhóm 55.12 cho đến Nhóm 55.16, từ Nhóm 58.01 cho đến Nhóm 58.02, từ Nhóm 60.01 cho đến Nhóm 60.06 phải có xuất xứ tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào và sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%
45263.09Quần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khácWO
45363.10Vải vụn, mẩu dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp đã qua sử dụng hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc cáp, từ vật liệu dệtWO
Phần XIII – Sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự; đồ gốm, sứ (ceramic); thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh
Chương 68Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự
68.02Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến), có hoặc không có lớp lót; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến)
6802.9– Loại khác:
4546802.91– – Đá hoa (marble), tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoaCC; hoặc RVC 40%
68.11Các sản phẩm bằng xi măng- amiăng, bằng xi măng-sợi xenlulô hoặc tương tự
4556811.40– Chứa amiăngA. Riêng với Tấm, panen, ngói và các sản phẩm tương tự khác: CC; hoặc RVC 40% B. Các sản phẩm khác: CTH; hoặc RVC 40%
6811.8– Không chứa amiăng
4566811.82– – Tấm, panel, tấm lát (tiles) và các sản phẩm tương tự khácCC; hoặc RVC 40%
Chương 69Đồ gốm, sứ
45769.07Các loại phiến lát đường và gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường bằng gốm, sứ; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ, có hoặc không có lớp nền; các sản phẩm gốm, sứ để hoàn thiệnChuyển đổi đến các loại gạch, đá tráng men thuộc Nhóm 69.07 từ các loại gạch, đá không tráng men thuộc Nhóm 69.07; hoặc CTH; hoặc RVC 40%
Phần XIV – Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được dát phủ kim loại quý, và các sản phẩm của chúng; đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; tiền kim loại
Chương 71Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được dát phủ kim loại quý, và các sản phẩm của chúng; đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; tiền kim loại
45871.01Ngọc trai, tự nhiên hoặc nuôi cấy, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; ngọc trai, tự nhiên hoặc nuôi cấy, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyểnWO
71.02Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát
4597102.10– Kim cương chưa được phân loạiCTSH; hoặc RVC 40%
7102.2– Kim cương công nghiệp
4607102.21– – Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ quaCTSH; hoặc RVC 40%
4617102.29– – Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
7102.3– Kim cương phi công nghiệp
4627102.31– – Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ quaCTSH; hoặc RVC 40%
4637102.39– – Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
71.03Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển
4647103.10– Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thôCTSH; hoặc RVC 40%
7103.9– Đã gia công cách khác
4657103.91– – Rubi, saphia và ngọc lục bảoCTSH; hoặc RVC 40%
4667103.99– – Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
71.04Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển
4677104.10– Thạch anh áp điệnCTSH; hoặc RVC 40%
4687104.20– Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thôCTSH; hoặc RVC 40%
4697104.90– Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
71.05Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên hoặc tổng hợp
4707105.90– Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
71.13Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý
7113.1– Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý
4717113.11– – Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khácCTSH; hoặc RVC 40%
4727113.20– Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quýCTSH; hoặc RVC 40%
71.14Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý
7114.1– Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý
4737114.11– – Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khácCTSH; hoặc RVC 40%
4747114.20– Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quýCTSH; hoặc RVC 40%
71.15Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý
4757115.90– Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
71.16Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo)
4767116.10– Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấyCTSH; hoặc RVC 40%
4777116.20– Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo)CTSH; hoặc RVC 40%
71.17Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác
7117.1– Bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa mạ kim loại quý
4787117.11– – Khuy măng sét và khuy rờiCTSH; hoặc RVC 40%
4797117.90– Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
Phần XV – Kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản
Chương 72Sắt và thép
48072.09Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc trángCTH
72.20Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm
7220.1– Chưa được gia công quá mức cán nóng
4817220.11– – Chiều dày từ 4,75 mm trở lênCTH, ngoại trừ từ Nhóm 72.19
4827220.12– – Chiều dày dưới 4,75 mmCTH, ngoại trừ từ Nhóm 72.19
Chương 74Đồng và các sản phẩm bằng đồng
48374.08Dây đồngCTH, ngoại trừ từ nhóm 74.07; hoặc RVC 40%
48474.13Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điệnCTH, ngoại trừ từ nhóm 74.07; hoặc RVC 40%
Chương 76Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm
48576.05Dây nhômCTH, ngoại trừ từ nhóm 76.04; hoặc RVC 40%
48676.14Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điệnCTH, ngoại trừ từ nhóm 76.05; hoặc RVC 40%
Chương 81Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng
81.04Magie và các sản phẩm của magie, kể cả phế liệu và mảnh vụn
4878104.30– Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo kích cỡ; bộtCTSH; hoặc RVC 40%
Chương 83Hàng tạp hoá làm từ kim loại cơ bản
83.05Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ tờ rời hoặc hồ sơ tài liệu rời, cái kẹp thư, để thư, kẹp giấy, kẹp phiếu mục lục và các vật phẩm văn phòng tương tự, bằng kim loại cơ bản; ghim dập dạng băng (ví dụ, dùng cho văn phòng, dùng cho công nghệ làm đệm, đóng gói), bằng kim loại cơ bản
4888305.10– Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ tờ rời hoặc hồ sơ tài liệu rờiCTSH; hoặc RVC 40%
4898305.20– Ghim dập dạng băngCTSH; hoặc RVC 40%
4908305.90– Loại khác, kể cả các bộ phậnCTSH; hoặc RVC 40%
Phần XVI – Máy và các trang thiết bị cơ khí; thiết bị điện; các bộ phận của chúng; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh, âm thanh truyền hình và các bộ phận và phụ kiện của các thiết bị trên
Chương 84Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng
84.15Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt
4918415.10– Loại thiết kế để lắp vào cửa sổ, tường, trần hoặc sàn, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc “hệ thống nhiều khối chức năng” (cục nóng, cục lạnh tách biệt)RVC 45%
84.79Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này
8479.7– Cầu vận chuyển hành khách
4928479.71– – Loại sử dụng ở sân bayCTSH; hoặc RVC 40%
4938479.79– – Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
8479.8– Máy và thiết bị cơ khí khác
4948479.81– – Để gia công kim loại, kể cả máy cuộn ống dây điệnCTSH; hoặc RVC 40%
4958479.89– – Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
84.82Ổ bi hoặc ổ đũa
4968482.10– Ổ biCTSH; hoặc RVC 40%
84.86Máy và thiết bị chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng để sản xuất các khối bán dẫn hoặc tấm bán dẫn mỏng, linh kiện bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc màn hình dẹt; máy và thiết bị nêu ở Chú giải 9 (C) của Chương này; bộ phận và phụ kiện
4978486.10– Máy và thiết bị để sản xuất khối hoặc tấm bán dẫn mỏngChuyển đổi từ các loại máy và thiết bị thuộc cùng Phân nhóm 8486.10 hoặc CTSH; hoặc RVC 40%
4988486.20– Máy và thiết bị để sản xuất linh kiện bán dẫn hoặc mạch điện tử tích hợpChuyển đổi từ các loại máy và thiết bị thuộc cùng Phân nhóm 8486.20 hoặc CTSH; hoặc RVC 40%
4998486.30– Máy và thiết bị dùng để sản xuất màn hình dẹtChuyển đổi từ các loại máy và thiết bị thuộc cùng Phân nhóm 8486.30 hoặc CTSH; hoặc RVC 40%
5008486.40– Máy và thiết bị nêu tại Chú giải 9 (C) Chương nàyChuyển đổi từ các loại máy và thiết bị thuộc cùng Phân nhóm 8486.40 hoặc CTSH; hoặc RVC 40%
Chương 85Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên
85.04Máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng), máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm
5018504.50– Cuộn cảm khácCTSH; hoặc RVC 45%
85.08Máy hút bụi
8508.1– Có động cơ điện gắn liền
5028508.19– – Loại khácA. Riêng với Máy hút bụi gia dụng: CTH; hoặc RVC 40%

B. Loại khác: CTSH; hoặc RVC 40%

5038508.60– Máy hút bụi loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
85.17Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28
8517.1– Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác:
5048517.12– – Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khácCTSH; hoặc RVC 40%
8517.6– Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng):
5058517.61– – Thiết bị trạm gốcA. Riêng với Bộ truyền động có gắn máy thu: Chuyển đổi từ Bộ truyền động thuộc Phân nhóm 8517.61 hoặc CTSH; hoặc RVC 40%

B. Loại khác: CTH; hoặc RVC 40%

5068517.62– – Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyếnA. Riêng với Bộ truyền động có gắn máy thu: Chuyển đổi từ Bộ truyền động thuộc Phân nhóm 8517.62 hoặc CTSH; hoặc RVC 40%

B. Loại khác: CTH; hoặc RVC 40%

5078517.70– Các chi tiếtChuyển đổi từ các bộ phận thuộc cùng Phân nhóm 8517.70 hoặc CTSH; hoặc RVC 40%
85.18Micro và giá đỡ micro; loa, đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện
5088518.30– Tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không nối với một micro, và các bộ gồm một micro và một hoặc nhiều loaCTSH; hoặc RVC 40%
5098518.50– Bộ tăng âm điệnCTSH; hoặc RVC 40%
85.19Thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh
5108519.30– Đầu quay đĩa (có thể có bộ phận lưu trữ) nhưng không có bộ phận khuếch đại và không có bộ phận phát âm thanh (loa)A. Riêng với Đầu quay đĩa có cơ chế đổi đĩa tự động: CTSH; hoặc RVC 40%

B. Loại khác: CTH; hoặc RVC 40%

85.22Bộ phận và đồ phụ trợ chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21
5118522.90– Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
85.23Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm thanh hoặc các nội dung, hình thức thể hiện khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất băng đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37
8523.5– Phương tiện lưu trữ thông tin bán dẫn
5128523.52– – “Thẻ thông minh”Chuyển đổi từ các loại thẻ thuộc cùng phân nhóm 8523.52 hoặc CTSH; hoặc RVC 40%
85.25Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh
5138525.60– Thiết bị phát có gắn với thiết bị thuCTSH; hoặc RVC 40%
85.28Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh
8528.7– Thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh
5148528.71– – Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnhA. Riêng với Máy thu màu dùng trong truyền hình: CTSH; hoặc RVC 40%

B. Loại khác: CTH; hoặc RVC 40%

5158528.72– – Loại khác, màuCTSH; hoặc RVC 40%
85.29Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28
5168529.90– Loại khácChuyển đổi từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm 8529.90 hoặc CTSH; hoặc RVC 40%
85.32Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước)
8532.2– Tụ điện cố định khác
5178532.22– – Tụ nhômCTSH; hoặc RVC 40%
85.36Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang
5188536.10– Cầu chìCTSH; hoặc RVC 45%
85.39Bóng đèn dây tóc hoặc bóng đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang; đèn đi- ốt phát quang (LED)
8539.2– Các loại bóng đèn dây tóc khác, trừ bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại
5198539.21– – Bóng đèn ha-lo-gien vonframCTSH; hoặc RVC 40%
8539.3– Bóng đèn phóng, trừ đèn tia cực tím
5208539.31– – Bóng đèn huỳnh quang, ca-tốt nóngCTSH; hoặc RVC 40%
5218539.50– Đèn đi-ốt phát quang (LED)CTSH; hoặc RVC 40%
5228539.90– Các chi tiếtCTSH; hoặc RVC 40%
85.40Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, ca tốt lạnh hoặc ca tốt quang điện (ví dụ, đèn điện tử và ống đèn chân không hoặc nạp khí hoặc hơi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thuỷ ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử camera truyền hình)
5238540.20– Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khácCTSH; hoặc RVC 40%
5248540.40– Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, đơn sắc; ống hiển thị/đồ họa, loại màu, với điểm lân quang có bước nhỏ hơn 0,4 mmA. Riêng với Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, đơn sắc: CTH; hoặc RVC 40%

B. Loại khác: CTSH; hoặc RVC 40%

5258540.60– Ống tia âm cực khácCTSH; hoặc RVC 40%
8540.7– Ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetrons, klystrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotrons), trừ ống đèn điều khiển lưới
5268540.71– – MagnetronsCTSH; hoặc RVC 45%
5278540.79– – Loại khácA. Riêng với Ống đèn Klystrons: CTSH; hoặc RVC 40%

B. Loại khác: CTH; hoặc RVC 40%

8540.8– Đèn điện tử và ống điện tử khác
5288540.89– – Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
8540.9– Các chi tiết
5298540.91– – Của ống đèn tia âm cựcCTSH; hoặc RVC 40%
85.41Đi-ốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED); tinh thể áp điện đã lắp ráp
5308541.90– Các chi tiếtCTSH; hoặc RVC 40%
53185.42Mạch điện tử tích hợpChuyển sang mạch điện tử tích hợp nhiều thành phần (MCOs) từ hàng hóa không phải là MCOs thuộc Nhóm 8542; hoặc CTH; hoặc RVC 40%
85.43Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này
5328543.70– Máy và thiết bị khácA. Riêng với Máy cung cấp năng lượng cho hàng rào điện: CTH; hoặc RVC 40%

B. Loại khác: CTSH; hoặc RVC 40%

Chương 87Xe trừ phương tiện chạy trên đường sắt hoặc đường tàu điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng
87.02Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe
5338702.10– Loại chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel)RVC 45%
5348702.20– Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lựcRVC 45%
5358702.30– Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lựcRVC 45%
5368702.40– Loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lựcRVC 45%
5378702.90– Loại khácRVC 45%
87.03Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua
8703.2– Loại xe khác, chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện
5388703.21– – Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 ccRVC 45%
5398703.22– – Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 ccRVC 45%
5408703.23– – Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 ccRVC 45%
5418703.24– – Dung tích xi lanh trên 3.000 ccRVC 45%
8703.3– Xe khác, loại chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel):
5428703.31– – Dung tích xi lanh không quá 1.500 ccRVC 45%
5438703.32– – Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 ccRVC 45%
5448703.33– – Loại dung tích xi lanh trên 2.500 ccRVC 45%
5458703.40– Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoàiRVC 45%
5468703.50– Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoàiRVC 45%
5478703.60– Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoàiRVC 45%
5488703.70– Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoàiRVC 45%
5498703.80– Xe khác, loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lựcRVC 45%
5508703.90– Loại khácRVC 45%
87.04Xe có động cơ dùng để chở hàng
5518704.10– Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộRVC 45%
8704.2– Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel)
5528704.21– – Khối lượng toàn bộ theo thiết kế không quá 5 tấnRVC 45%
5538704.22– – Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấnRVC 45%
5548704.23– – Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 20 tấnRVC 45%
8704.3– Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện
5558704.31– – Khối lượng toàn bộ theo thiết kế không quá 5 tấnRVC 45%
5568704.32– – Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 5 tấnRVC 45%
5578704.90– Loại khácRVC 45%
87.08Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05
5588708.40– Hộp số và bộ phận của chúngA. Đối với Hộp số: CTH; hoặc RVC 40%

B. Đối với Các bộ phận: RVC 45%

5598708.50– Cầu chủ động có vi sai, có hoặc không kèm theo chi tiết truyền lực khác, và các cầu bị động; các bộ phận của chúngA. Đối với Cầu chủ động có vi sai và các trục không lái: CTH; hoặc RVC 40%

B. Đối với Các bộ phận: RVC 45%

5608708.80– Hệ thống giảm chấn và bộ phận của nó (kể cả giảm sóc)A. Đối với Hệ thống giảm chấn (kể cả giảm sóc): CTH; hoặc RVC 40%

B. Đối với Các bộ phận: RVC 45%

8708.9– Các bộ phận và phụ kiện khác
5618708.91– – Két nước làm mát và bộ phận của chúngA. Đối với Két nước làm mát: CTH; hoặc RVC 40%

B. Đối với Các bộ phận: RVC 45%

5628708.92– – Ống xả và bộ giảm thanh; bộ phận của chúngA. Đối với Ống xả và bộ giảm thanh: CTH; hoặc RVC 40%

B. Đối với Các bộ phận: RVC 45%

5638708.94– – Vô lăng, trụ lái và cơ cấu lái; bộ phận của chúngRVC 45%
5648708.95– – Túi khí an toàn lắp với hệ thống bơm phồng; bộ phận của nóRVC 45%
5658708.99– – Loại khácRVC 45%
56687.11Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars)RVC 45%
Chương 89Tàu thuỷ, thuyền và các kết cấu nổi
89.07Kết cấu nổi khác (ví dụ, bè mảng, thùng chứa chất lỏng, ketxon giếng kín (coffer-dams), cầu lên bờ, các loại phao nổi và mốc hiệu)
5678907.10– Bè mảng có thể bơm hơiCTH; hoặc RVC 50%
Phần XVIII – Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; đồng hồ thời gian và đồng hồ cá nhân; nhạc cụ; các bộ phận và phụ kiện của chúng
Chương 90Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng
90.02Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, là các bộ phận hoặc phụ kiện để lắp ráp cho các dụng cụ hoặc thiết bị, trừ loại làm bằng thuỷ tinh chưa được gia công quang học
9002.1– Vật kính
5689002.11– – Dùng cho camera, máy chiếu hoặc máy phóng to hoặc máy thu nhỏ ảnhCTSH; hoặc RVC 40%
5699002.19– – Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
5709002.20– Kính lọc ánh sángCTSH; hoặc RVC 40%
5719002.90– Loại khácCTSH; hoặc RVC 40%
Phần XX – Các mặt hàng khác
Chương 94Đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm và các đồ dùng nhồi tương tự; đèn và bộ đèn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự; nhà lắp ghép
94.03Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng
5729403.30– Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn phòngRVC 60%
5739403.40– Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếpRVC 60%
5749403.50– Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong phòng ngủRVC 60%
5759403.60– Đồ nội thất bằng gỗ khácRVC 60%