Tìm kiếm văn bản

 • STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
  1Quyết định 13659/QĐ-BCT(2015)11/12/2015

  Chỉ định Viện Y tế công cộng TP.HCM kiểm tra ATTP nhập khẩu

  11/12/2015
  2Văn bản 09/VBHN-BCT(2018)09/02/2018

  Hợp nhất điều kiện đầu tư, kinh doanh thực phẩm Bộ Công Thương quản lý

  09/02/2018
  3Quyết định 292/QĐ-BCT(2016)20/01/2016

  Chỉ định Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia kiểm tra ATTP nhập khẩu

  20/01/2016
 • Số ký hiệuQuyết định 14435/QĐ-BCT(2015)
  Ngày ban hành28/12/2015
  Ngày có hiệu lực28/12/2015
  Ngày hết hiệu lực28/12/2018
  Người kýThứ Trưởng
  Trích yếu

  Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiểu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 kiểm tra ATTP nhập khẩu

  Cơ quan ban hànhBộ Công Thương
  Phân loạiQuyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ CÔNG THƯƠNG
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 14435/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Quyết định số 463.2015/QĐ-VPCNCL ngày 24 tháng 11 năm 2015; số 17.2014/QĐ-VPCNCL ngày 17 tháng 01 năm 2014 và số 109.2015/QĐ-VPCNCL ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Công nhận chất lượng) về việc công nhận: Phòng thử nghiệm thực phẩm thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (số hiệu VILAS 004); Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 có hệ thống chứng nhận sản phẩm phù hợp theo ISO/IEC 17065:2012 (số hiệu VICAS 004) và ISO/IEC 17020:2012 (số hiệu VIAS 004);

Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại công văn số 1820/KT3-KH ngày 22 tháng 6 năm 2015 về việc đăng ký chỉ định lại tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiểu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung sau:

 1. Phạm vi, chủng loại hàng hóa được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu nêu tại Phụ lục 1 kèm theo.
 2. Trình tự, thủ tục, phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiện theo Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
 3. Định kỳ hàng quý báo cáo (bằng văn bản và qua thư điện tử) kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo.
 4. Chịu sự kiểm tra năng lực chuyên môn theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất của Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành 03 năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
– Bộ KHCN (Tổng cục TCĐLCL);
– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải

 

Tải về văn bản đầy đủ kèm phụ lục tại đây.