Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 14432/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015

  Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng kiểm tra ATTP nhập khẩu

  28/12/2015
  2 Quyết định 292/QĐ-BCT(2016) 20/01/2016

  Chỉ định Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia kiểm tra ATTP nhập khẩu

  20/01/2016
  3 Quyết định 422/QĐ-BCT(2016) 28/01/2016

  Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trị kiểm tra ATTP nhập khẩu

  28/01/2016
 • Số ký hiệu Quyết định 13659/QĐ-BCT(2015)
  Ngày ban hành 11/12/2015
  Ngày có hiệu lực 11/12/2015
  Ngày hết hiệu lực 11/12/2018
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Chỉ định Viện Y tế công cộng TP.HCM kiểm tra ATTP nhập khẩu

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ CÔNG THƯƠNG
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13659/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 483.2015/QĐ-VPCNCL ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Công nhận chất lượng) về việc công nhận phòng thí nghiệm thuộc Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (số hiệu VILAS 219);

Xét đề nghị của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1764/VYTCC-KTNN ngày 27 tháng 11 năm 2015 về việc đăng ký chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung sau:

 1. Phạm vi, chủng loại hàng hóa được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu nêu tại Phụ lục 1 kèm theo.
 2. Trình tự, thủ tục, phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiện theo Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
 3. Định kỳ hàng quý báo cáo (bằng văn bản và qua thư điện tử) kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo.
 4. Chịu sự kiểm tra năng lực chuyên môn theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất của Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành 03 năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
– Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải

 

Tải văn bản đầy đủ kèm phụ lục tại đây.

Call Now